Vilkår og betingelser

FLYTTEGUIDEN´S GENERELLE BETINGELSER FOR FORBRUKERE PER 1. APRIL 2021 

Flytteguiden´s plattform forbinder forbrukere og flyttebyråer med å garanterer forbrukeren en positiv flytteopplevelse. Flytteguiden tilbyr forbrukeren muligheten til å bestille et flytteoppdrag på en moderne digital måte.

AVSNITT 1 - GENERELLE BESTEMMELSER

Artikkel 1: Definisjoner Følgende definisjoner brukes i disse generelle vilkårene for forbrukerne:

Vilkår og betingelser: Dette dokumentet og eventuelle vedlegg til det; Flytteguiden: Wladermar Thranes gate 63, 1073 Oslo med organisasjonsnummer NO824721742 . Kunde: Enhver privatperson som etter Flytteguiden´s syn ikke handler for å levere en forretnings- eller profesjonell aktivitet og som inngår kontrakten med Flytteguiden for transport av varer. Partene: Kunden og Flytteguiden i fellesskap; Flyttebyrå: flyttebyråetsom er engasjert av Flytteguiden med profesjonell kapasitet til å ta seg av og utføre flytteoppdrag; Nettplattform: Webapplikasjonen som Flytteguiden gjør tilgjengelig på https://flytteguiden.no 

Flyttetjenester: Handlingene og aktivitetene for å flytte en kundes husholdningsinnhold fra en eller flere lasteadresser til en lasteadresse, som begge er i Norge; Lastepunkt: (bolig) adresse der flyttingen begynner og hvorfra kunden ønsker å flytte flyttegods. Lastepunkt: (bolig) adresse der flytteoppdraget slutter og som kunden ønsker å flytte flyttegodset til. Flyttekontrakt: kontrakten om transport av eiendom der Flytteguiden forplikter seg til kunden å (formidle) transportere flyttegods enten utelukkende i en bygning eller et hjem, eller bare delvis i en bygning eller hjem og enten delvis på vei eller utelukkende på vei; Flyttegods: gjenstander som er plassert i et rom, dekket eller ikke, og som er en del av stoffet, møblene eller tingene til et rom, eller som er designet for slik bruk i fremtiden, og som er gjenstander og tinger i flyttekontrakten;

Flyttepriser: Gebyret som kunden betaler til Flytteguiden for flytteoppdraget, eksklusiv kreditt eller påfølgende beregning på grunn av ekstra eller redusert arbeid; Flyttedato: Datoen og tidsrammen som avtales mellom partene som flytteoppdraget vil begynne på; Husholdningsinnhold: alt av flyttegods som fer beskrevet i flyttekontrakten, med unntak av kontanter, dokumenter med en pengeverdi og andre kontantekvivalente varer; Skader for forsinkelse: materiell skade som en konsekvens av forsinket ankomst med flyttegodset. 

Ny verdi: beløpet som kreves umiddelbart i tilfelle skade for å kjøpe nye varer av samme type og kvalitet; Nåværende verdi: den nye verdien minus et avskrivningsbeløp på grunnlag av aldring og slitasje; Markedsverdi: beløpet som en vare kan handles med på det vanlige markedet; Tilleggsarbeid: aktiviteter som skal utføres av flyttefirmaet på kundens etterfølgende forespørsel, og som ikke er avtalt når flyttekontrakten er undertegnet; Redusert arbeid: Aktiviteter som er avtalt og sitert i flyttekontrakten som flyttefirmaet ikke utfører som en del av flytteoppdraget, for eksempel fordi de ikke er nødvendige, eller fordi de - etter flyttebyrået eller Flytteguiden sin mening - ikke er mulig. Lagringsmottaker: Oppbevaringsenhet, minilager, containerservice, o.l. som er engasjert av Flytteguiden som tar vare på kundens flyttegods og lagrer dem på lang sikt for oppbevaring; Lagringsavtale: Kontrakten må ordnes seperat fra Flytteguiden sin kontrakt da Flytteguiden enda kun tilbyr flytteservice.

Artikkel 2: Anvendelse og omfang av de generelle vilkårene

Disse generelle vilkårene gjelder for alle (flytteoppdrag) kontrakter, priser, tilbud, tilleggsarbeid eller andre typer forpliktelser som Flytteguiden inngår med sine kunder via sin online plattform, med mindre anvendelsen av disse generelle vilkårene eksplisitt er ekskludert skriftlig av Flytteguiden; Flytteguiden avviser uttrykkelig anvendelsen av kundens generelle eller kjøpsbetingelser, samt betinget aksept eller andre betingelser fra kundens side; Skulle det oppstå en situasjon mellom partene som ikke (uttrykkelig) er underlagt disse vilkårene, eller hvis en artikkel fra disse vilkårene blir slettet eller blir ugyldig på grunnlag av en obligatorisk bestemmelse, skal denne situasjonen vurderes i henhold til til ånden i disse generelle vilkårene og partene forplikter seg til å avtale en alternativ bestemmelse i ånden av den ugyldige eller slettede bestemmelsen. Ved å bruke den elektroniske plattformen er kunden kjent med og godtar den siste versjonen av disse vilkårene. Gyldigheten av de generelle vilkårene blir igjen bekreftet uttrykkelig av partene når flyttekontrakten er inngått og avtalt;

AVSNITT 2 - FLYTTEKONTRAKTEN

Artikkel 3: Bruk av den elektroniske plattformen

Effektiv drift av den elektroniske plattformen - inkludert (men ikke eksklusiv for), som tilbyr sammenligninger mellom tjenestene til flytteselskaper og utarbeidelse av forslag til flyttekontrakter for fremtidige kunder - er hovedsakelig avhengig av nøyaktigheten til dataene som kunden legger inn. Kunden er ansvarlig for å sikre nøyaktigheten av disse dataene og holder Flytteguiden skadesløs og fritas for alt ansvar for eventuelle (negative) konsekvenser av noe slag som et resultat av å gi feil eller ufullstendig informasjon; Den elektroniske plattformen bruker dataene som leveres av kunden, for eksempel avstanden mellom laste- og lossepunktet, antall og typer rom som skal flyttes, og eventuelle spesielle flyttegods som pianoer, o.l., for å forberede et forslag ved hjelp av en algoritme; Flytteguiden kan ikke være bundet av forslag utarbeidet på grunnlag av informasjon gitt unøyaktig av kunden og har rett til å fjerne et slikt forslag uten ansvar overfor kunden;

Flytteguiden kan ikke være bundet av en pris utarbeidet på grunnlag av informasjon gitt unøyaktig av flyttebyrået og har rett til å fjerne et slikt prisforslag uten ansvar overfor kunden, forutsatt at Flytteguiden forplikter seg så langt som mulig - der dette med rimelighet kan forventes av Flytteguiden - å tilby kunden et alternativt flyttefirma som er så nær som mulig flyttekontrakten med brudd; Flytteguiden kan ikke holdes ansvarlig for sine estimater og pristilbud hvis kunden med rimelighet og rettferdighet og i samsvar med alminnelige synspunkter burde ha forstått at forslagene eller tilbudene, eller noen del derav, inneholdt en åpenbar feil eller stavefeil, eller hvis omstendighetene - slik som flytteprisen eller tilgjengeligheten til flytteselskapene eller de uvanlige egenskapene til flyttegodset, laste- eller lossepunktet - ifølge hvilke disse forslagene ble utarbeidet, varierer for mye etter Flytteguiden´s mening fra forholdene på tidspunktet for aksept eller at flyttebyrået har gjort en åpenbar feil i sitt tilbud eller forslag; Flytteguiden gjør sitt ytterste for å sikre tilgjengeligheten av den elektroniske plattformen 24 timer i døgnet. Imidlertid kan det være anledninger når den elektroniske plattformen ikke fungerer fullt ut eller riktig. Flytteguiden påtar seg intet ansvar for manglende behandling eller mulig feil behandling av pristilbud og flyttekontraktenavtalen under midlertidig svikt i den elektroniske plattformen, og har rett til å kanselere disse uten ansvar overfor kunden.

Artikkel 4: Inngåelse av flyttekontrakten

Flyttekontrakten blir produsert når kunden godtar prisen fra Flytteguiden via den elektroniske plattformen. Unnlatelse fra kundens overholdelse av betalingsforpliktelsene skal føre til at flyttekontrakten ikke blir dannet; Flyttekontrakten er avtalt mellom Flytteguiden og kunden. Ved å signere flyttekontrakten, instruerer Flytteguiden flyttebyrået med å starte med flytteprosessen, eller å reservere flyttedatoen for kunden; flyttekontrakten er avtalt på ubestemt tid og slutter ved lovmessig fullføring av flytteoppdraget.

Eventuelle tilleggsavtaler, flyttekonsulenter ansatte i Flytteguiden, eller på vegne av Flytteguiden eller gjort av flyttebyrået av andre personer som opptrer som representanter, er bindende for Flytteguiden bare hvis disse er uttrykkelig bekreftet skriftlig av dets autoriserte ledelsesrepresentanter. eller av andre behørig autoriserte personer. Flytteguiden inngår en flyttekontrakt for flytting fra lastepunkter i Norge til lossepunkter i Norge for kunder med norsk (faktura) adresse. Kunden har lov til å inngå en flyttekontrakt med Flytteguiden hvis kunden er en forbruker som definert i loven. Hvis Kunden inngår i flyttekontrakten i egenskap av en juridisk person, er den fysiske personen som handler på vegne av kunden særskilt ansvarlig for forpliktelsene som følger av flyttekontrakten som om han hadde inngått flyttekontrakten under personlig tittel. Bestemmelsene i nr. 5 i denne artikkelen påvirker ikke forpliktelsene til noen juridisk person som har inngått flyttekontrakten med Flytteguiden som kunde.

Artikkel 5: Forpliktelser fra kundens side

Kunden skal utvise all forsiktighet overfor flytteguiden og flyttebyrået både under forberedelsene til flytteoppdraget og under selve flyttingen. Hvis kunden hindrer, forsinker eller blokkerer flytteoppdraget på noen måte med bevisst eller ubevisst å unnlate å få tilgang til laste- eller lossestedet eller flyttegodset, eller blir beskyldt for uaktsomhet i ordets bredeste forstand, har Flytteguiden rett til å suspendere sine forpliktelser i henhold til flyttekontrakten. Kunden forplikter seg til å gjøre laste- og lossestedet tilgjengelig og skal sørge for at alle nødvendige avtaler, unntak og tillatelser blir innhentet fra tredjeparter slik at disse ikke hindrer eller forsinker flyttingen på noen som helst måte. Kunden forplikter seg til å følge instruksjonene fra Flytteguiden med hensyn for å gjøre flyttegodset tilgjengelig for flytting. Alle handlinger som Flytteguiden og / eller flyttebyrået er pålagt å utføre for å gjøre ting som er egnet for flytting, vil bli belastet kunden som tilleggsarbeid;

Kunden skal informere Flytteguiden om spesielle flyttegods som f. eks tunge tinger som piano, safer, kopimaskiner, side-by-side kjøleskap og lignende i god tid før flyttedatoen, inkludert: - alle gjenstander hvis tilstedeværelse representerer en eksepsjonell risiko for skade på flyttegodset, flyttebyråets eget utstyr eller fysisk skade av noe slag; - alle ting av teknisk art som produsenten har gitt brukerne spesielle sikkerhetstiltak som skal iverksettes før transporten påbegynnes, - alle eksepsjonelle gjenstander som er underlagt spesielle bestemmelser fra innenlandske og / eller utenlandske (offentlige) organer, for eksempel gjenstander med eksepsjonell sentimental eller økonomisk verdi, kunstverk eller verdifulle samlinger, (kopier av) skytevåpen; - alle gjenstander som har skjørhet eller verdi over gjennomsnittet, og hvor det er nødvendig med forsiktighet under flyttingen, skal kunden informere Flytteguiden om spesielle tinger ved laste- og lossestedet i god tid før flyttedatoen, inkludert: - spesielle flyttinger ved lossestedet som på noen måte kan påvirke flyttefirmaets aktiviteter (for eksempel en stue i første etasje); - spesielle flytteoppdrag ved lastestedet som på noen måte kan påvirke flyttefirmaets aktiviteter (for eksempel heis i en bygård); - andre forhold og omstendigheter av noe slag som det kan være viktig for flyttefirmaet å vite (for eksempel et ødelagt fortau / veiarbeid foran boligen på flyttedatoen). Hvis kunden overfører farlige gjenstander eller stoffer til Flytteguiden som definert i lov om transport av farlige stoffer (ADR), må kunden gi Flytteguiden beskjed om faren disse kan medfører, og de forebyggende tiltakene som flyttefirmaet må gjennomføre .

Flytteguiden har rett til å nekte å flytte farlige gjenstander eller stoffer som det ikke ble informert om da kontrakten ble avtalt, eller der informasjonen fra Flytteguiden eller flyttebyrået er helt feil. Flytteguiden har rett til å laste ut farlige stoffer som det ikke ble informert om når hun til enhver tid og sted avtalt kontrakten, og til (sørge for) å gjøre disse trygge for å ødelegge dem for kundens egen kostnad. Videre er kunden deretter ansvarlig for alle rimelige og ekstra kostnader og for eventuelle skader som oppstår ved transport av nevnte farlige stoffer. I avsnitt 6, 7 og 8 i denne artikkelen bør flyttebyrået betraktes som ekvivalent med Flytteguiden hvis Flytteguiden´s inngripen er rimelig og ganske umulig. Hvis - etter Flytteguiden´s mening - kunden ikke har tatt (tilstrekkelig) hensyn til bestemmelsene i denne artikkelen, har Flytteguiden rett til å suspendere sine forpliktelser som følge av flyttekontrakten uten kompensasjon til kunden. Kunden skadefrigjør Flytteguiden og flyttebyrået fra eventuelle tredjeparts forpliktelser som kan oppstå ved å utføre flyttingen.

Artikkel 6: Forpliktelser fra Flytteguiden

Flytteguiden vil gi kunden instruksjoner som er så tydelige og entydige som mulig med hensyn til å tilby et flyttebyrå som passer til flytteoppdraget, og vil om nødvendig tilby kunden flytteesker / pakkematerialer. Flytteguiden er forpliktet til å (formidle) levere pakkematerialer til destinasjonen innad i Oslo (hvis det er rimelig mulig, plassere det på det angitte stedet) i den tilstand det ble presentert for pakking, demontering eller transport; Flytteguiden er forpliktet til å fullføre et spesifisert flytteoppdrag, bortsett fra i tilfelle unntakene spesifisert i artikkel 5 i disse vilkårene; Flytteguiden´s forpliktelser under flyttekontrakten slutter i det øyeblikket flyttegodset blir levert til avtalt destinasjon. Alle tilleggsaktiviteter etter leveringstidspunktet skal betraktes som tilleggsarbeid.

Artikkel 7: Misnøye, klager og skader

Skulle kunden ha noen kommentarer eller observasjoner angående hvordan flytteoppdraget utføres, bør disse i første omgang diskuteres med flyttebyrået på stedet. Hvis kunden og flyttebyrået ikke når enighet, skal Flytteguiden gi veiledning til kunden og gi flyttebyrået instruksjoner; kunden forplikter seg til å følge prosedyrene spesifisert av Flytteguiden når han rapporterer misnøye, klager eller skader - utenom andre kanaler - via den elektroniske plattformen. Flytteguiden påtar seg intet ansvar for svikt eller forsinkelser i håndtering av rapporter om misnøye, klager eller skader som ikke kommuniseres på den måten Flytteguiden spesifiserer; Misnøye, klager eller skader i forbindelse med tilleggsarbeid som ikke er bekreftet av Flytteguiden vil ikke bli vurdert og faller utenfor rammen av flyttekontrakten.

Artikkel 8: Flyttepris og betaling

Prisene som blir spesifisert av Flytteguiden er avhengig av at kunden har oppgitt alle riktige detaljer på forhånd. Beløpet betales umiddelbart etter avtale eller ihht. flyttekontrakten via betalingsalternativene spesifisert av Flytteguiden. Flytteguiden vil fakturere tilleggskostnader, for eksempel kostnader for tilleggsarbeid eller kostnader som følge av forvaring hver for seg, og disse skal betales innen den angitte fakturadatoen, med mindre en annen dato er spesifisert på fakturaen; Alle beløp er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift, (25%) med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt. Betaling i avdrag er mulig, (minst 30% forskuddsbetaling) og resterende betaling etter endt flyttearbeid hvis annet ikke er avtalt. Hvis partene har avtalt betaling i avdrag, men Flytteguiden ikke har mottatt noen eller bare delvis betaling senest 7 dager før flyttedatoen, kan Flytteguiden tilby kunden en alternativ flyttekontrakt og / eller flyttedato, men Flytteguiden er imidlertid ikke forpliktet til å gjøre dette og bestemmelsene i artikkel 9 med hensyn til avbestillingsgebyret forblir upåvirket;

Hvis betaling i avdrag er avtalt, gjelder artikkel 4 nr. 1 slik at betaling av den første avgiften utgjør flyttekontrakten. Kunden kan kreves å betale krav fra Flytteguiden når som helst, med mindre partene uttrykkelig har avtalt noe annet før flyttekontrakten. Hvis Flytteguiden etter fakturering er av den oppfatning at kunden ikke møter eller ikke vil oppfylle betalingsforpliktelsen, har Flytteguiden rett til å stanse (fullføre) flytteoppdraget. Hvis en faktura forblir ubetalt etter fristen angitt i nr. 2 i denne artikkelen, skal kunden, etter å ha fått tilsendt en påminnelse fra Flytteguiden i form av mislighold, være ansvarlig for utenretslige kostnader. Kunden er også ansvarlig for alle andre kostnader som skyldes forsinket betaling, slik - men ikke begrenset til - namsmannskostnader, advokatsalær og andre saksomkostninger;

Hvis kunden ikke er personen hvis som har spesifisert flyttegodset i flyttekontraktenkontrakten, vil Flytteguiden gjøre spesielle avtaler med kunden for betaling av kostnader som følge av flyttekontrakten og med hensyn til levering hvis eieren av flyttegodset ikke selv kan kontaktes. Hvis kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser, er eieren av flyttegodset ansvarlig for betaling av flytteprisen og handler på vegne av kunden med hensyn til forpliktelsene under flyttekontrakten. Hvis en faktura ikke betales i sin helhet etter fristen angitt i nr. 2 i denne artikkelen, er kunden, uten ytterligere varsel om mislighold, pålagt å betale kumulativ forsinket rente til Flytteguiden på 2% per måned (eller deler av dette) ) på hovedbeløpet. Deler av måneder anses å være hele måneder i denne situasjonen; I situasjonen ovenfor, eller under lignende omstendigheter, kan Flytteguiden velge å heve kontrakten helt eller delvis uten ytterligere varsel om mislighold eller juridisk inngrep, og kan også kreve erstatning uten å ha noen forpliktelse til å betale kompensasjon til kunden.

Hvis Flytteguiden har en rimelig mistanke om å tvile på kundens kredittverdighet, kan den suspendere forpliktelsen eller nekte å utføre tilleggsarbeid. Betalinger som gjøres av kunden prioriteres alltid for å betale alle skyldte renter og kostnader, og deretter for å avvikle de utestående fakturaene, med mindre kunden spesifiserer skriftlig at betalingen gjelder en senere faktura. Hvis kunden av en eller annen grunn har, mener at den har, eller vil ha ett eller flere krav mot Flytteguiden, vil den under ingen omstendigheter ha rett til en lovlig motregning mot noe slikt krav. Dette frafallet om rett til forlik gjelder også der kunden søker (midlertidig) suspensjon av betalinger eller blir erklært konkurs. Der Flytteguiden skylder kunden betaling, vil betalingen skje innen 14 dager fra datoen da Flytteguiden ble kjent med betalingsforpliktelsen.

Artikkel 9: Utsettelse, kansellering og oppsigelse

Kunden har rett til å si opp kontrakten når som helst uten å oppgi grunner. Ved avbestilling i henhold til nr. 1, skal kunden betale Flytteguiden et avbestillingsgebyr basert på skalaen nedenfor: - opptil 7 dager før flyttedatoen 15% av flytteprisen; - inntil 7 dager før flyttedatoen, maksimalt 50% av fjerningsprisen; - inntil 7 dager før flyttedatoen, maksimalt 75% av flytteprisen; - full flyttepris betales innen 7 dager etter flyttedatoen; Avbestillingsgebyret skal - når det er aktuelt - belastes ved å kreditere gjenværende beløp. Flytteguiden forplikter seg til å tilbakebetale og gjenværende beløp til kunden innen 7 dager, men dette er ikke en obligatorisk frist som definert i artikkel 6:83 (a). Kunden kan si opp flytekontrakten uten betaling av et kanselleringsgebyr hvis kunden blir informert om at Flytteguiden ikke vil være i stand til å fullføre flytteoppdraget på flyttedatoen, og kunden ikke med rimelighet kan forventes å avtale en alternativ flyttedato. Kunden må gi Flytteguiden beskjed om oppsigelsen innen 24 timer etter å ha blitt kjent med denne situasjonen, med tanke på avsnitt 6 i denne artikkelen. Denne retten til oppsigelse gjelder ikke der forskjellen er en tidsramme som er kortere enn fire (4) timer.

Hvis det før eller under overføringen av flytteoppdraget til Flytteguiden / flyttebyrået, oppstår et eller annet forhold til en av partene som den andre parten ikke trengte å vite når de ble enige om kontrakten, men hvilken kunnskap som ville ha vært rimelig grunn til ikke å inngå inn i flyttekontrakten, eller å gjøre det bare under andre vilkår, har den andre parten rett til å si opp kontrakten. Kontrakten må sies opp ved å gi skriftlig eller på e-post til den andre parten, og kontrakten avsluttes på tidspunktet for mottak av denne meldingen. Etter opphør av kontrakten, og i samsvar med standarder for rimelighet og rettferdighet, er partene forpliktet til å fremlegge bevis for hverandre om skaden som det kreves erstatning for, bortsett fra i unntakene spesifisert av Flytteguiden i disse vilkårene. Kompensasjonsnivået kan ikke overstige den avtalte flytteprisen.

Artikkel 10: Endring av flyttekontrakten

Kunden kan be Flytteguiden om å endre gjennomføringen av flyttekontrakten. Den foreslåtte endringen må være gjennomførbar for Flytteguiden og / eller flyttebyrået og må ikke forstyrre Flytteguiden´s og / eller flytteselskapets virksomhet. Videre må kunden skadesløse Flytteguiden´s for alle nødvendige kostnader og ulemper som faktisk oppstår ved endringen av flyttekontrakten. Hvis Flytteguiden på grunn av uforutsette omstendigheter ikke er i stand til å overholde flyttekontrakten i samsvar med instruksjonene og innen en normal periode, må den: - be om nye instruksjoner fra kunden, eller hvis dette ikke er mulig, iverksette tiltak som etter hans syn er i kundens interesse så langt det er mulig. I tilfelle tilleggsarbeid vil Flytteguiden bruke informasjon fra flyttebyrået til å utstede et oppdatert tilbud via den elektroniske plattformen, med mindre dette ikke er mulig på grunn av at det haster med tilleggsarbeidet. Flytteguiden er ikke under noen omstendighet forpliktet til å kompensere eller kreditere kunden for redusert arbeid. Flytteguiden påtar seg intet ansvar for skader eller andre negative konsekvenser forårsaket av tilleggsarbeid utført av flyttebyrået som Flytteguiden ikke uttrykkelig har godkjent og sitert skriftlig. Skulle dette tilleggsarbeidet føre til en konflikt mellom kunden og flyttebyrået, kan Flytteguiden - men er ikke forpliktet til - å fungere som megler.

Artikkel 11: Oppbevaring / lagring

Hvis det før gjennomføring av flyttekontrakten, eller under flyttingen, kommer frem at lagring av (en del av) flyttegodset er nødvendig og kreves av kunden, må kunden selv inngå en egen seperat leiekontrakt med utleierne av oppbevaringsstedet.

AVSNITT 3 - ANSVAR OG FORSIKRINGER

Artikkel 12: Flytteguiden sitt ansvar

Flytteguiden kan ikke kreve noen ansvarsbegrensning i den grad skade er forårsaket av sine egne handlinger eller uaktsomhet, verken med den hensikt å forårsake skade, eller hensynsløst og med viten om at denne skaden vil være det sannsynlige resultatet; Hvis flyttefirmaet påberoper seg force majeure i sine forpliktelser overfor Flytteguiden, skal Flytteguiden på samme måte påkalle force majeure til kunden; Force majeure er definert som omstendigheter som hindrer overholdelse av forpliktelsene og som ikke kan tilskrives Flytteguiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: streik mot andre selskaper enn Flytteguiden, ville streiker eller politiske streiker i Flytteguiden, en generell mangel på nødvendige råvarer og andre gjenstander eller tjenester som er nødvendige for å levere den avtalte ytelsen, uforutsigbar stagnasjon blant leverandører eller andre tredjeparter som Flytteguiden er avhengig av, (u) naturkatastrofer som har konsekvenser for infrastrukturen som brukes av Flytteguiden, (trussel om) - erklært eller ikke-erklært - krig, (trussel om) terrorisme og generelle transportproblemer i det bredeste føle. Flytteguiden har rett til å påberope seg force majeure hvis den omstendigheten som hindrer (ytterligere) samsvar skjer etter at Flytteguiden skulle ha oppfylt sin forpliktelse. Forsyning og andre forpliktelser fra Flytteguiden er suspendert i perioder med force majeure;

Flyttegodset bør kontrolleres for synlige feil så snart de er levert til leveringsadressen. Klager angående synlige mangler må rapporteres til flyttebyrået og Flytteguiden umiddelbart på den måten Flytteguiden har spesifisert. Kunden må rapportere klager angående andre mangler til Flytteguiden skriftlig innen 8 dager etter levering, på den måten Flytteguiden spesifiserer. Etter denne fristen har Flytteguiden ingen forpliktelser overfor klager fra kunden. Kunden må fremlegge bevis for at de leverte varene og emballasjen deres viste mangler på leveringstidspunktet. Bevisbyrden ligger hos kunden for å vise at varene som klagen gjelder, ble levert i dårligere tilstand enn de var i da de ble sendt med flyttebyrået for flytting. Selv om kunden sender inn en klage, forblir kundens plikt til å betale og godta bestillinger upåvirket. Varer kan returneres til Flytteguiden bare med forutgående skriftlig samtykke; Hvis perioden med force majeure der Flytteguiden ikke kan oppfylle sine forpliktelser overstiger 14 dager, har både Flytteguiden og kunden rett til å si opp kontrakten skriftlig, uten at dette medfører noen forpliktelse fra Flytteguiden til å betale kompensasjon. Hvis Flytteguiden på det tidspunktet hadde force majeure hadde oppfylt sine forpliktelser delvis, eller bare delvis kan oppfylle sine forpliktelser, har den rett til å fakturere andelen som allerede er levert og leveres separat og kunden er forpliktet til å betale denne fakturaen. som om det var med hensyn til en egen kontrakt;

Skulle Flytteguiden bli funnet ansvarlig, skal slikt ansvar begrenses til direkte skade. Ansvar for følgeskader avvises uttrykkelig; Direkte skade defineres utelukkende som - etter Flytteguiden´s mening - rimelige kostnader for å fastslå årsaken og omfanget av skaden der dette er relatert til skade som definert i disse vilkårene, eventuelle rimelige kostnader som påløper for å holde Flytteguiden ansvarlig for sin mangelfulle ytelse i forhold til avtalen der dette tilskrives Flytteguiden, og rimelige kostnader påløpt i den grad kunden demonstrerer at disse kostnadene begrenset den direkte skaden som definert i disse generelle vilkårene. Flytteguiden er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte skade, inkludert følgeskader og skader som følge av forretnings forstyrrelser; Flytteguiden skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for et beløp som overstiger den (kombinerte) flytteprisen som Flytteguiden har ansvar overfor kunden i kraft av denne kontrakten; Hvis bestemmelsene i paragraf 10 i denne artikkelen ikke gjelder, er ansvaret fra Flytteguiden begrenset til det beløpet forsikringsselskapet betaler for nevnte skade.

Artikkel 13: Forsikringer

Flytteguiden er en tredjepart som formidler og kan ikke holdes ansvarlig for hva et flyttebyrå skader eller har skadet noe av flyttegodset under pakking, utflytting, stabling, transport, innbæring og plassering på begge adresser. Ethvert flyttebyrå gjennom Flytteguiden har egne godkjente forsikringer som skal dekke eventuelle skader under flytteprosessen. Husk at hvis flyttebyrået selv pakker ned / ut kundens flyttegods stilles det strengere krav fra forsikringsselskapene sin side. Et flyttebyrå gjennom Flytteguiden skal inneha 1. Utvidet transportforsikring, 2. Firmaforsikring, 3. Skadeforsikring på kjøretøy, materiell og personell og 4. Tyveriforsikring og helseforsikring på samtlige ansatte.

Verdien (ny verdi, nåverdi eller markedsverdi) bestemmes av mellom kunden og flyttebyrået eller av ekspertene som er utnevnt - eller godkjent - av forsikringsselskapet på grunnlag av forhåndsvurderingen hvis det foreligger en gyldig skade / vurderingsrapport. Hvis deler av godset har blitt verdsatt tidligere, er denne forhåndsverdivurderingen gyldig i 6 måneder fra datoens for vurderingsrapport. Skade kan repareres og delvis tapte gjenstander erstattes bare når det er oppnådd avtale mellom kunden og flyttebyrået (eller skade-eksperten eller forsikringsselskapet) om skadeomfanget, eller når skaden er fullstendig dokumentert. 

AVSNITT 4: JURIDISK

Artikkel 14: Gjeldende lov og valg av forum

Kontrakten som er avtalt mellom Flytteguiden og den andre parten er utelukkende underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår fra denne kontrakten skal også avgjøres i samsvar med norsk lov. Enhver tvist skal avgjøres av den kompetente norske domstol, forutsatt at Flytteguiden får fullmakt til å fremme en sak for den kompetente domstolen der Flytteguiden har hovedkontor i Oslo, med mindre et slikt valg av forum er utelukket av obligatoriske lovbestemmelser. Når det gjelder tvister som følge av en avtale med en kunde hjemmehørende utenfor Norge, har Flytteguiden rett til å handle i henhold til nr. 2 i denne artikkelen eller - etter eget valg og derfor ikke obligatorisk - sende inn tvister for den kompetente domstolen i landet der den andre parten har bosted.

KONTAKT OSS

Flytteguiden
Waldemar Thranes gate 63, 0173 Oslo

Telefonnummer
(+47) 22649222

Send oss e-post

ÅPNINGSTIDER

Kl.07.00 - 21.00 (alle hverdager)

Kl.08.00 - 18.00 (lørdager)

Søndager er kontoret stengt

SOSIAL MEDIA